Privacyverklaring Henry’s Coffee

Henry’s Coffee respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Henry’s Coffee worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.henryscoffee.nl (hierna: “de website”). Henry’s Coffee acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Henry’s Coffee zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Henry’s Coffee verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:

 • Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Henry’s Coffee of uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

Van deze grondslag is sprake wanneer u een overeenkomst met Henry’s Coffee heeft gesloten of daarvoor contact met Henry’s Coffee hebt opgenomen.

In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, verwerkt Henry’s Coffee uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer de toeleverancier van Henry’s Coffee de door u bestelde producten rechtstreeks naar u verzendt. Uw persoonsgegevens worden dan gedeeld met de betreffende toeleverancier om afspraken met u te maken over de bezorging en om de bezorging af te wikkelen. Ook kan Henry’s Coffee uw persoonsgegevens delen met een extern transportbedrijf voor het bij u bezorgen van producten en kunnen uw betaalgegevens worden gedeeld met een online betaalprovider in geval u middels de website een betaling verricht.

 • Een gerechtvaardigd belang van Henry’s Coffee.

Van deze grondslag is sprake bij:

 1. het door Henry’s Coffee automatisch verstrekken van uw persoonsgegevens aan de door Henry’s Coffee ingeschakelde hostingpartij om de middels de website ontvangen persoonsgegevens op te slaan en om de website en e-mailvoorzieningen van Henry’s Coffee deugdelijk te kunnen laten werken;
 2. het door Henry’s Coffee verstrekken van uw persoonsgegevens, zoals die op facturen van Henry’s Coffee zijn weergegeven, aan een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Henry’s Coffee te kunnen verzorgen. In dit kader maakt Henry’s Coffee tevens gebruik van software voor het verwerken en opslaan van de administratie en boekhouding van Henry’s Coffee;
 3. het gebruik van chat- en WhatsAppsoftware om gebruik van de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken;
 4. het gebruik van nieuwsbriefsoftware om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen toesturen;
 5. het gebruik van reviewsoftware om uw eventuele review via de website te kunnen openbaren;
 6. het gebruik van de diensten van een telefoonprovider om telefoongesprekken te kunnen faciliteren en oproepgeschiedenis vast te leggen;
 7. het gebruik van de diensten van een bedrijf die voor Henry’s Coffee verzendlabels aanmaakt om producten bij u te kunnen bezorgen;
 8. het gebruik van cloudopslagprogrammatuur voor het opslaan van onder meer persoonsgegevens.

De exploitanten van de hierboven bedoelde software slaan relevante persoonsgegevens op om de functionaliteiten van de programmatuur aan Henry’s Coffee te kunnen aanbieden.

In het kader van ‘gerechtvaardigde belangen’ verwerkt Henry’s Coffee uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de betreffende gerechtvaardigde belangen te dienen.

 • Uw toestemming.

Van deze grondslag is sprake wanneer:

 1. u telefonisch, per e-mail of op welke andere wijze dan ook contact opneemt met Henry’s Coffee, of wanneer u zich inschrijft voor de ontvangst van nieuwsbrieven, op de website een review plaatst of aangeeft op de hoogte te willen worden gehouden over wanneer een product weer op voorraad is. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt, zich inschrijft voor de ontvangst van nieuwsbrieven, een review schrijft of aangeeft op de hoogte te willen worden gehouden over wanneer een product weer op voorraad is. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze;
 2. Henry’s Coffee uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken, bijvoorbeeld voor onderhoud door een derde van een door u bij Henry’s Coffee gekochte koffiemachine. In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien Henry’s Coffee meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal Henry’s Coffee u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.

In dit kader verwerkt Henry’s Coffee uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven.

 • Een wettelijke verplichting.

Van deze grondslag is sprake wanneer Henry’s Coffee moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven.

Toegang tot persoonsgegevens

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Henry’s Coffee hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derde-partijen zoals hierboven bedoeld en met wie Henry’s Coffee persoonsgegevens deelt. Henry’s Coffee zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Henry’s Coffee vallen, evenals door Henry’s Coffee ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Henry’s Coffee de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Henry’s Coffee de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Henry’s Coffee, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Uw rechten

U heeft het recht om Henry’s Coffee te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Henry’s Coffee een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Henry’s Coffee verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Henry’s Coffee u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Henry’s Coffee zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Henry’s Coffee slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Henry’s Coffee legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Henry’s Coffee, kunt u contact opnemen met Henry’s Coffee. Henry’s Coffee helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Henry’s Coffee of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.